Teollisuusperintöseura r.y. – yhdistyksen säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt sääntömuutoksen 9.3.2021

1. LUKU. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teollisuusperintöseura ry, ruotsiksi Industriminnesföreningen rf. Yhdistyksen otipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistys on järjestön The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, lyhennettynä TICCIH, Suomen osasto. TICCIHin kansallisena osastona yhdistys noudattaa suhteissaan TICCIHiin tämän sääntöjä. Yhdistys on kaksikielinen, pöytäkirjakieli ja rekisteröintikieli on suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on syventää teollisuusperinnön ja teollisen perinteen tuntemusta Suomessa ja edistää näiden dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) välittää tietoa TICCIHin toiminnasta,

2) järjestää koulutus-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä edistää alan julkaisutoimintaa,

3) luo ja ylläpitää yhteyksiä teollisen perinnön eri alueita edustaviin henkilöihin ja ryhmiin.

4 § Toiminnan rahoitus

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi jäsenmaksujen perimisen lisäksi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

5 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

2. LUKU. YHDISTYKSEN JÄSENET

6 § Jäsenryhmät

Yhdistyksen jäsenet ovat a) henkilöjäseniä, b) yhteisöjäseniä, c) kannatusjäseniä tai d) kunniajäseniä.

7 § Jäsenyyden edellytykset

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä edellyttäen, että yhdistyksen kokouksen päätös on yksimielinen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8 § Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi

1) ilmoitettuaan siitä itse kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, tai

2) hallituksen päätöksellä, jos kahden viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksua ei ole maksettu.

9 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen henkilö-, yhteisö- ja kannatusjäsenille.

Yhdistys on kansainvälisen TICCIH-järjestön (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) Suomen osasto, joka maksaa TICCHille vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden TICCIH on määritellyt.

Jäsenillä, joiden jäsenmaksu on laiminlyöty, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

3. LUKU. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 § Varsinaiset kokoukset

Varsinaisia kokouksia yhdistyksellä on vuosikokous, joka pidetään maalis-toukokuussa.

11 § Ylimääräiset kokoukset

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa säädetään, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

12 § Kokouspaikkakunta

Yhdistyksen kokousten pitopaikkakunnan ja -paikan määrää kulloinkin yhdistyksen hallitus. Kokouksiin voi osallistua myös etänä sähköisesti tietoliikenneyhteyksiä käyttäen, mutta jäsenille on aina mahdollistettava myös fyysinen osallistuminen.

13 § Kokouskutsujen toimittaminen

Hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin postitse tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille toimitettavilla kutsuilla. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa.

14 § Esitykset yhdistyksen kokoukselle

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet.

Jäsenten on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Esityksen johdosta on hallituksen annettava kokoukselle lausuntonsa.

15 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla viimeksi erääntyneen jäsenmaksun maksaneella jäsenellä yksi ääni. Äänivaltaisia ovat henkilöjäsenet, kunniajäsenet sekä yhteisö- ja kannatusjäsenten valtakirjalla valtuuttamat edustajat. Valtakirjoja ei saa muutoin käyttää.

Äänestettäessä ratkaisee yhdistyksen kokouksissa yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnä oleva äänioikeutettu jäsen sitä vaatii.

16 § Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, jonka tulee olla täysivaltainen yhdistyksen jäsen, sekä sihteeri.
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut mahdollisesti tarvittavat kokousvirkailijat.
 3. Tarkistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

 1. Esitellään hallituksen kertomus edellisen tilikauden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 3. Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle.
 4. Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 6. Joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajan ja vuosittain hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
 7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle tilikaudelle.
 8. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen tavasta tulevalla kaudella.

4. LUKU. YHDISTYKSEN HALLINTO

17 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksia ja vähintään viisi (5), enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi vuotta. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi kestää samoin kaksi vuotta siten, että puolet (1/2) heistä on erovuorossa vuosittain, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Erovuoroisten lukumäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, jos jäsenten lukumäärä ei ole jaollinen kahdella.

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus kutsuu tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

18 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos ainakin kolmannes (1/3) hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaisee äänestettäessä yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

19 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu

1) valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja, joka toimii puheenjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa

2) valita sihteeri hoitamaan yhdistyksen toimintaa, rahastonhoitaja hoitamaan yhdistyksen taloutta, TICCIHin kansallinen edustaja hoitamaan kansainvälistä kirjeenvaihtoa ja yhteyttä TICCIHiin sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt

3) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta

4) pitää jäsenluetteloa

5) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

6) päättää yhdistyksen tilit ja huolehtia niiden tarkastuttamisesta

7) hoitaa yhdistyksen taloutta

8) panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

9) valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat

10) vastata ja kantaa yhdistyksen puolesta

20 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat toisena yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisena hallituksen sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö.

21 § Yhdistyksen talouden hoito

Hallituksen on jätettävä edellisen toimintakauden tilit viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa yhdistyksen vuosikokoukselle tarkoitettu lausuntonsa hallitukselle 14 päivää ennen vuosikokousta.

22 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastaja tarkastaa yhdistyksen toimintakauden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon.

5. LUKU. MUUT SÄÄNNÖKSET

23 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajalla pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa muutosehdotusta on kummallakin kerralla kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

24 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos, kuitenkin niin, että kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava purkamisehdotusta molemmissa kokouksissa. Yhdistyksen purkamista koskevaa ehdotusta ei voi julistaa kiireelliseksi. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.